Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Certificatenhuis – Samijn Jozef

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen: Certifcatenhuis – Samijn Jozef, waarvan de maatschappelijk zetel gelegen is te Kokerstraat 13, 9750 Kruisem en ingeschreven in het KBO onder nummer met 0782.144.652 geldig vertegenwoordigd door Jozef Samijn in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (hierna genoemd: Dienstverlener) en de wederpartij die beroep doet op de diensten van Certifcatenhuis – Samijn Jozef (hierna genoemd: Klant).
Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken behoudens schriftelijk akkoord van de Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle voorafgaandelijke mondelinge of schrijftelijke afspraken. De aanvaarding van een offerte van Dienstverlener of de ondertekening van een overeenkomst met de Dienstverlener houdt voor de Klant in dat hij kennis heeft genomen van onderhavige voorwaarden, dat hij ze aanvaardt zonder enig voorbehoud en dat hij afstand doet van eventuele eigen voorwaarden. Offertes dienen te worden aanvaard door de Klant binnen de voorziene geldigheidsduur van de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen. Alsdan geldt deze als overeenkomst tussen beide partijen. De Klant die op welke wijze dan ook uitvoering geeft aan de overeenkomst, wordt geachte de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.
Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Beide partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 2 – Dienstverlening

De dienstlevering bestaat uit het uitvoeren van metingen, testen en keuringen in en van nieuwe en bestaande gebouwen.
De Dienstverlener is altijd gerechtigd om bovenstaande Dienstverlening te weigeren, ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken. De Klant vrijwaart de Dienstverlener tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten die voor de Klant zijn verricht.
De Klant zal voorafgaandelijk aan de dienstverlening alle documenten, technische plannen, gegevens, bescheiden en informatie verstrekken die voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk zijn. De Klant verklaart op eer dat de door hem verstrekte informatie correct en authentiek is en verschaft zijn volledige medewerking aan de Dienstverlener. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de door hem verstrekte dienstverlening indien deze zijn uitgevoerd op basis van door de Klant onvolledig en/of incorrecte verstrekte informatie.  
De Klant aanvaardt het risico op vertraging indien de Klant de noodzakelijke en bruikbare informatie niet tijdig aan de Dienstverlener ter beschikking stelt. De klant erkent dat de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor schade door voornoemde vertraging evenals dat de Dienstverlener dan gerechtigd is de levering van de diensten op de schorten. De Dienstverlener behoudt zich het recht een bijkomende vergoeding van vijvenvijftig euro (excl.BTW) per test, meting of keuring aan te rekenen indien de meting, test of keuring door toedoen van de Klant niet kan plaatsvinden.

Artikel 3 – Prijzen dienstverlening

De Dienstverlener stelt de Klant in kennis van de gehanteerde tarieven door zijn dienstverlening op basis van een gedetailleerde offerte. De Dienstverlener behoudt zich het recht om een meerprijs aan te rekenen indien de door de Klant verstrekte informatie over de uit te voeren opdracht niet overeenstemt met de werkelijke dienstverlening.  De prijs van de werkelijke dienstverlening zal worden aangerekend.

Artikel 4 – Betaling en facturatie
De facturen van de Dienstverlener zijn betaalbaar binnen de zeven kalenderdagen te rekenen van de datum van verzending van het proefverslag of proefontwerp op rekening Argenta – IBAN Argenta BE36 9733 7622 8981.
Bij laattijdige of onvolledige betaling behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de uitvoering van de dienstverlening op te schorten. Iedere onbetaalde factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10% forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zijn nalatigheidinteresten van 1% per maand van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum, onverminderd zijn recht om een grotere schade te bewijzen en op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De Dienstverlener verbindt zich tot een inspanningsverbintenis en geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het resultaat van de geleverde diensten. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de opdracht zorgvuldig uit te voeren conform de wettelijke bepalingen en regelgeving.
De Dienstverlener zal slechts voor directe schade aansprakelijk kunnen gesteld worden, die door de Klant kan bewezen worden en ten allen tijde beperkt  tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Dienstverlener effectief wordt uitgekeerd.
De Dienstverlener zal ook geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden door de Klant voor indirecte schade of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel.

Artikel 6 – Beëindiging/Overmacht
De Dienstverlener kan de uitvoering van de opdracht opschorten of vroegtijdig beëindigen bijvoorbeeld in geval van weersomstandigheden, overmacht, … Deze voorbeelden zijn louter exemplatief, niet limitatief.
Artikel 7- Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 8 – Bevoegde rechtbanken
Voor ieder geschil dat zou voortkomen uit de overeenkomsten, en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kruisem bevoegd.